new website


آزمایشات
 

● مواد اولیه

تامین مواد اولیه از منابع معتبر مورد تایید و دارای گواهینامه کیفی صورت می گیرد ، لذا کیفیت تولیدات مطابق استانداردها و مشخصات فنی مورد نیاز تضمین خواهد شد علاوه بر آن آزمایشات کنترل کیفی مناسب بر روی مواد اولیه مصرفی مطابق با استاندارد مشخص انجام میشود .
در آزمایشگاه های این شرکت بیش از 30 آزمایش مختلف بر روی رزین ، الیاف و مواد افزودنی صورت می پذیرد و پس از حصول اطمینان از کیفیت مطلوب مواد اولیه ، اجازه استفاده از آنها صادر می گردد .

 

● تمامی لوله و اتصالات آریا کاوان اطلس مورد بازرسی های ذیل قرار می گیرند :

1- بازدید چشمی
2- سختی بارکول ( Barcol )
3- ضخامت جداره
4- طول شاخه
5- قطر
6- تست هیدرو استاتیک

 

 

 

● خواص مکانیکی

پس از نمونه برداری به روش استاندارد ، تست های ذیل بر روی نمونه های محصولات تولیدی قابل انجام خواهد بود :
1- سفتی حلقوی لوله ها ( Stiffness )
2- آزمایش کمانش لوله به روش تست تیر
3- تست کشش محوری و حلقوی
4- خوردگی تحت تنش ویژه لوله های فاضلابی ( Strain Corrosion )
5- تست سوزاندن برای آنالیز مواد و گازهای حاصل از احتراق( LOI )

6- تست استحکام فشاری در جهت محوری

 

● آزمایشات ویژه

با توجه به شرایط طرح و نیاز خریدار امکان انجام سایر آزمایشات کنترل کیفی مطابق استانداردهای معتبر جهانی وجود دارد .