new website


گواهی ها

مواد اولیه و محصولات آک تاکنون گواهی های متعددی را از مراکز معتبر داخلی و خارجی دریافت کرده که مجموعه آنها دردفترچه مدارک و مستندات آک منتشر شده است . تصویر برخی از مهمترین آنها شامل گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، تاییدیه مطابقت با استاندارد دین آلمان و گواهی بهداشت ، پروانه ساخت و مجوز کاربرد و علامت استاندارد اجباری ملی ایران در این بخش آورده شده است . در اینجا نیز لیست گواهی های اخذ شده توسط شرکت آریا کاوان درج گردیده است .

عنوان زبان
گواهی ایزو 9001 برای محصولات آک انگلیسی
گواهی ایزو 9001 برای محصولات آک فارسی
گواهی فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (وزارت مسکن و شهر سازی) برای محصول فارسی
گواهی فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (وزارت مسکن و شهرسازی) برای محصول انگلیسی
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری فارسی
پروانه بهداشت و ساخت از وزارت بهداشت و درمان برای مواد اولیه و محصول فارسی
پروانه بهداشت و ساخت از وزارت بهداشت و درمان برای مواد اولیه و محصول انگلیسی
گواهی مقاومت و بهداشت مرکز تحقیقات کاربردی ایران برای محصولات اک - 1376 فارسی
گواهی مقاومت و بهداشت مرکز تحقیقات کاربردی ایران برای محصولات اک - 1376 فارسی
گواهی بهداشت  موسسه ( WRC )انگلستان برای مواد اولیه تا دمای 85 درجه سانتی گراد انگلیسی
گواهی بهداشت از موسسه ( DVGW ) آلمان آلمانی
گواهی بهداشت از موسسه ( DVGW ) آلمان فارسی
گواهی ایزو 9001 برای تولید مواد اولیه انگلیسی
گواهی ایزو 9001 برای تولید مواد اولیه فارسی
نامه تولید کننده مواد اولیه درباره موارد کاربرد و مصرف به شرکت آک انگلیسی
نامه تولید کننده مواد اولیه درباره موارد کاربرد و مصرف به شرکت آک فارسی
نامه تولید کننده مواد اولیه درباره آنالیز مواد و گواهی های بهداشتی از 18 کشور جهان انگلیسی
نامه تولید کننده مواد اولیه درباره آنالیز مواد و گواهی های بهداشتی از 18 کشور جهان فارسی
گواهی بهداشت مواد اولیه جهت آب آشامیدنی و تماس با مواد غذایی – 2001 انگلیسی

  جدول شماره 10 – گواهی های اخذ شده برای مواد اولیه و محصولات آک

 

توضیح: گواهی های فوق الذکر را می توان به دو بخش مواد و محصول تقسیم کرد و در هر بخش دو نوع گواهی شامل مقاومت و گواهی بهداشت وجود دارد و در این میان گواهی کاربرد مواد اولیه جهت لوله های آب آشامیدنی سرد و گرم و داغ که توسط سازنده مواد منتشر شده از اهمیت بسزایی برخوردار است .