new website


مقایسه انواع پنجره از جنبه های مختلف فنی و کیفی

  پنجره های چوبی پنجره های آلومینیومی پنجره های PVC پنجره های فایبر گلاس
انتقال حرارت کم زیاد کم بسیار کم
انتقال صوت متوسط زیاد کم کم
ضریب انبساط بسیار کم متوسط خیلی زیاد بسیار کم
امکان رنگ آمیزی مجدد بلی تحت شرایط خیر بلی
قابلیت شستشو خیر بلی بلی بلی
سرعت نصب کم متوسط زیاد زیاد
استحکام کم زیاد کم زیاد
مقاومت در برابر آتش ضعیف خوب ضعیف خیلی خوب
خوردگی و فرسودگی ضعیف خوب متوسط خیلی خوب
تولید آلودگی و مسمومیت در زمان سوختن متوسط متوسط خیلی زیاد متوسط