new website


مقایسه انبساط طولی

ضریب انبساط پروفیل های فایبر گلاس 6-10×7   1/cº است که این مقدار ضریب انبساط مصالح بکار رفته در ساختمان بوده و به  ضریب انبساط شیشه نیز بسیار نزدیک است . بنابراین زمانی که تغییری در دما ایجاد شود هیچ فاصله ای بین دیوار و پروفیلهای پنجره بوجود نمی آید و این موضوع باعث می شود درب و پنجره بدون کاهش یا افزایش ابعادی بدون هیچ مشکلی بازو بست شود و درز یا گرفتگی در مسیر حرکت آن ایجاد نگردد .
مضافا سر وصدای اضافی نیز در هنگام باز و بست  درب و پنجره  بوجود نیامده و پنجره هیچگاه از آب بندی خارج نخواهد شد .

 

پنجره های فایبر گلاس که توسط این شرکت تولید می شوند  آلودگی صوتی را به 37 دسی بل کاهش می دهند . این در حالی است که شدت سر و صدای مجاز برای خواب  و استراحت 35-40 دسی بل می باشد