new website


مقایسه انتقال حرارت

بر اساس تحقیقات سازمان بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از هر متر مربع پنجره یا شیشه دوجداره و قاب استاندارد می توان سالانه 4 متر مکعب گاز طبیعی را صرفه جویی کرد .
این میزان با در نظر گرفتن سازه های بزرگ هر سال رقمی بالغ بر 8/20 میلیون دلار را به خود اختصاص می دهد .
از محل این صرفه جویی می توان سالانه 166 مدرسه به ارزش هر دستگاه یک صد میلیون تومان احداث کرد .