new website


اجرای تونل تاسیسات شهری از جنس فایبر گلاس ( GRP )

اجزای مهم داخلی تونل تاسیسات شهری از جنس  فایبر گلاس ( GRP ) به شرح ذیل می باشند :

الف- بدنه تونل

بدنه و دیواه های تونل از جنس فایبر گلاس ( GRP )و متناسب با بارهای خارجی وارد بر بدنه تونل ( بارهایی نظیر بار ترافیکی ، زلزله ، بار خاک و ...... ) طراحی و اجرا می گردد . در شکل شماره (3) بدنه تونل از جنس فایبر گلاس ( GRP ) در حال نصب است .

 

شکل شماره (3) بدنه تونل تاسیسات شهری  از جنس فایبر گلاس ( GRP )

ب – ساپورتهای داخلی

جهت تحمل بارهای وارده از طرف تاسیسات مستقر در تونل تکیه گاه هایی از جنس فایبر گلاس ( GRP ) فولاد گالوانیزه و یا دارای پوشش ضد خوردگی طراحی و در فاصل معین نصب میشوند در شکل شماره (4) ساپورتهای داخل تونل تاسیسات نمایش داده شده اند .

 
شکل (4) ساپورتهای فولادی با پوشش اپوکسی نصب شده در داخل تونل تاسیسات شهری

ج- گذرگاه (گریتینگ)

جهت ایجاد سهولت در رفت و آمد پرسنل بهره بردار و همچنین استفاده از فضای دایروی کف تونل بعنوان کانال جمع آوری و هدایت آبهای ناشی از نشت لوله های آب و یا شستشوی تاسیسات داخل تونل از گریتینگ استفاده می شود . مشخصات هندسی و مکانیکی گریتینگ ها با توجه به بارهای اعمال شده بر کف گریتینگ تعیین می گردد . گریتینگ ها می توانند از جنس فایبر گلاس ( GRP ) و یا فولادی گالوانیزه انتخاب شوند . در شکل شماره (5) دو نوع گریتینگ فایبر گلاس ( GRP ) قابل استفاده در تونل تاسیسات شهری نشان داده شده است .

 

شکل (5) دو نمونه گریتینگ فایبر گلاس (GRP )

د- حوضچه های اخذ انشعاب

حوضچه های اخذ انشعاب عمدتا به منظور اخذ انشعابهای مربوطه به ساخته می شوند و کاربرد دیگر آنها استفاده بعنوان منهول ورودی و دسترسی در طول مسیر تونل می باشد . حوضچه های مذکور از جنس بتن و یا فایبر گلاس ( GRP ) قابل تولید می باشد . در شکل شماره (6) حوضچه های اخذ انشعاب بتنی نمایش داده شده است .


 

شکل (6) حوضچه اخذ انشعاب

ه- سایر تجهیزات

سایر تجهیزات نظیر دوربینهای امنیتی و مدار بسته ، سیستم تهویه مطبوع ، سیستم روشنایی و اعلام و اطفای حریق با توجه به موقعیت و نیاز پروژه طراحی و در داخل تونل نصب می شوند.