new website


تونل تاسیسات شهری چیست؟
شکل (1) مقاطع تونل تاسیسات شهری

تونل تاسیسات شهری مسیری زیر زمینی جهت استقرار و عبور تاسیسات شهری نظیر آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ...... است .
در شکل شماره (1) دو مقطع از تونلهای تاسیسات شهری نمایش داده شده است.